Půjčovna nářadí

produkt

broušení

produkt

měřící technika

produkt

vibrační technika

produkt

stavební technika

produkt

elektrocentrály

produkt

zahradní technika

produkt

ostatní

produkt

řezání a dělení materialu

produkt

AKU nářadí

produkt

Vrtačky s příklepem

produkt

Vratací kladiva

produkt

Elektrická bourací kladiva

 •  Podmínky nájemní smlouvy
 •     Nájemce a pronajímatel uzavírají nájemní smlouvu na zapůjčení předmětu nájmu, za dohodnuté nájemné. Denní
 • nájemné je nájemné za kalendářní den, včetně dne převzetí. K nájemnému  bude dopočtena DPH v zákonem
 • stanovené výši.
 •     Pronajímatel  předává  nájemci  předmět  nájmu,  po  předchozím  přezkoušení  a  údržbě  čistý,  kompletní,
 • provozuschopný, bez závad. Nájemce podpisem potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu,
 • vyzkoušeny všechny funkce a vysvětleny (v souladu s provozními podmínkami a návodem k obsluze) správné
 • postupy užití.
 •     Nájemce se podpisem zavazuje k tomu, že předmět nájmu bude užívat pouze na práce, pro které je určen. Dále
 • prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k užívání předmětu nájmu, a že bude dodržovat předpisy BOZ a používat
 • osobní ochranné pomůcky. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě. V případech, kdy z
 • provozních  důvodů  bude  s  předmětem  nájmu  pracovat  spolupracovník  nájemce,  je  nájemce  povinen  zajistit
 • proškolení o seznámení pracovníka se všemi povinnostmi, vyplývajícími z nájemní smlouvy.
 •     Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou. Aby nedošlo k poškození stroje, provádí
 • nájemce běžnou denní údržbu. Ta obnáší zejména vyčištění stroje, poslechovou a vizuální kontrolu, vyčištění
 • filtrů, těsnost palivové soustavy, stav olejových náplní, napnutí klínových řemenů, dotažení volných šroubových
 • spojů atd.
 •     V případě zjištění závady nebo nadměrného opotřebení, které neodpovídá běžnému opotřebení, uvědomí nájemce
 • neprodleně  pronajímatele  a  předmět  nájmu  odstaví,  případně  vrátí  pronajímateli  k  odbornému  posouzení.
 • Neohlášením  závady  v  počátečním  stádiu  s  důsledkem  následných  vyšších  škod,  opravňuje  pronajímatele  k
 • vyúčtování všech  nákladů spojených  s takovouto  opravou na vrub nájemce. Závady,  způsobené  neodborným
 • zacházením,  nebo  nedodržením  technických  podmínek,  např.  přetěžováním,  nepromazáním  kluzných  ploch,
 • nesprávným přemísťováním, špatným palivem, nedodržováním pravidelných kontrol atd., budou vždy odstraněny
 • na náklad nájemce, včetně nájemného,      účtovaného až do finančního vyrovnání škody s pronajímatelem. Nájemce
 • se zavazuje toto nájemné platit.
 •     Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu v době nečinnosti v uzamčeném a jinak střeženém objektu. V
 • případě ztráty je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit pronajímateli. Dále je povinen neprodleně uhradit
 • pronajímateli částku, uvedenou v nájemní smlouvě v článku 3. v kolonce "Cena za ztrátu", v plné výši. Do doby
 • náhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.
 •     Pronajímatel má právo, v případě neplnění závazků ze strany nájemce (např. neplacení faktur, nedodržování
 • pravidelných kontrol atp.) jednostranně vypovědět smlouvu a nájemce je povinen neprodleně vrátit předmět
 • nájmu pronajímateli.
 •      Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství. Nedodržení
 • tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování nájemného až do doby splnění tohoto
 • závazku, nebo k vyčíslení škody a jejímu vyúčtování. Běžná částka za vyčištění, účtovaná pronajímateli, se podle
 • velikosti a složitosti pohybuje od   500,- do 2.500,- Kč.  
 •     Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to písemně.
 •     Kauce, zaplacená při podpisu této smlouvy, bude vrácena v plné výši nájemci při vrácení předmětu nájmu bez
 • závad. V opačném případě bude vracena po posouzení a případném vyrovnání s pronajímatelem.
 •      Při nedodržení termínu splatnosti faktury je oprávněn zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši
 • 0,1 % z účtované částky za  každý den prodlení.
 •      Strany ujednaly, že   všechny spory vznikající z této smlouvy a v  souvislosti s ní budou rozhodovány dle zákona č.
 • 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
 •         Řízení bude probíhat dle Řádu a Pravidel Rozhodčí při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Strany ujednaly,
 • že rozhodce je oprávněn ve sporech rozhodnout bez nařízení jednání pouze na základě listinných důkazů. Strana,
 • která ve sporu podlehne, ponese náklady rozhodčího řízení včetně nákladů na právní zastoupení ve sporu úspěšné
 • strany.

KONTAKT

 

FOREST PŮJČOVNA

V Polích 1030

582 91, Světlá nad Sázavou

mapa

 

Telefon:

(+420) 739 230 371

(+420) 739 230 200

 

E-mail: pujcovnaforest@seznam.cz

 

 

FOREST CLASSIC S.R.O.

Příseka 135

582 91, Světlá nad Sázavou

mapa

 

Telefon:

(+420) 739 230 200

(+420) 739 230 371

 

E-mail: forestclassic@seznam.cz